உடல், தமிழ், கணிதம்

உடல், தமிழ், கணிதம்

Price : 499
Total Duration :   02:02:53
Total Topics :   9
Buy Now Preview

Payment Options

We accept Visa, MasterCard and American Express.

Shipping

COD Available within Tamil Nadu & Pondicherry Only.

Course Description

தமிழர்களின் நேரக் கணக்குகள் மிகவும் விஞானப்பூர்வமானவை. மிகவும் எளிமையான முறையில் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பேணிப் பாதுகாக்க முடியும். அதற்க்கான வழிமுறைகளும் அதன் காரண காரியங்களும் இந்த பாடங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Diploma in Effortless Programming & Life Ethics
Diploma in Effortless Programming & Life Ethics
Price :  8,489 2,999
Total Duration :  51:48:06
Total Topics :  578 Buy Now Read More...
Student Intelligence Package
Student Intelligence Package
Price :  13,080 4,999
Total Duration :  71:47:52
Total Topics :  827 Buy Now Read More...

Our courses are being used by the leading College and Polytechnic students.