உடல், தமிழ், கணிதம்

உடல், தமிழ், கணிதம்

Price : 499
Total Duration :   02:02:53
Total Topics   :   9
Buy Now Free Preview

Payment Options

We accept Visa, MasterCard and American Express.

Payment Gateways

We have Instamojo, PayTM, PayPal & Direct Bank Transfer.

Course Description

தமிழர்களின் நேரக் கணக்குகள் மிகவும் விஞானப்பூர்வமானவை. மிகவும் எளிமையான முறையில் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பேணிப் பாதுகாக்க முடியும். அதற்க்கான வழிமுறைகளும் அதன் காரண காரியங்களும் இந்த பாடங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

Personal assistantce from technology experts.

Our courses are being used by the leading College and Polytechnic students.