உயிர், சக்தி, கர்மா

உயிர், சக்தி, கர்மா

Price : 499
Total Duration :   01:36:02
Total Topics :   13
Buy Now Free Preview

Payment Options

We accept Visa, MasterCard and American Express.

Payment Gateways

We have Instamojo, PayTM, PayPal & Direct Bank Transfer.

Course Description

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஏதாவது ஒரு நேரத்தில், "நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்? நாம் செய்வது சரிதானா?" என்றெல்லாம் தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றது. ஆனால் விடைதான் என்னவோ கிடைத்தபாடில்லை.

எங்களுடைய குழுவின் அயராத முயற்சியினால் ஒரு வழிகாட்டுதலை நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்றோம். பாருங்கள். பயனடையுங்கள். நன்றி.

குருகுல வழியில் நுண்ணறிவுக்களஞ்சியம்.

Our courses are being used by the leading College and Polytechnic students.