இசையோடு இசையாய்

இசையோடு இசையாய்

Price : 199
Total Duration :   01:36:20
Total Topics :   13
Buy Now Free Preview

Payment Options

We accept Visa, MasterCard and American Express.

Payment Gateways

We have Instamojo, PayTM, PayPal & Direct Bank Transfer.

Shipping

COD Available within Tamil Nadu & Pondicherry Only.

Course Description

பாடல்களைக் கேட்பது நம்மை நாமே உணர்வதற்கான ஒரு எளிமையான வழி. நாம் அனைவருமே பாடல்களைக் கேட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம்.

இருப்பினும் இந்த குறிப்புகளின் படி நாம் பாடல்களைக் கேட்கும்போது நாம் அந்தப் பாடலாகவே மாறிவிடும் வாய்ப்பு உள்ளது.

நன்றியுன்.
Collectiva Knowledge Academy

Our courses are being used by the leading College and Polytechnic students.