ஒரு நொடி கவனம்

ஒரு நொடி கவனம்

Price : 299
Total Duration :   01:37:12
Total Topics   :   6
Buy Now Free Preview

Payment Options

We accept Visa, MasterCard and American Express.

Payment Gateways

We have Instamojo, PayTM, PayPal & Direct Bank Transfer.

Course Description

மணிக்கணக்கில் தியானம் என்பது நமக்கு எட்டாக் கனி ஆகிவிட்டது. எனவே ஒரு நொடி தியானம் என்பது நம் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் அவசியம் ஆகி விட்டது.

இந்தப் பாடம் கண்டிப்பாக நம் அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகிறோம்.

நன்றி.

Personal assistantce from technology experts.

Our courses are being used by the leading College and Polytechnic students.